EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

HERBARI | REGLAMENT D'ÚS

L’herbari del Jardí Botànic (JBV) és una col·lecció pública d’ús restringit, propietat de la Universitat de València-Estudi General. Està format per:

 • Les col·leccions de fanerogàmia registrades a l’herbari.
 • El material adquirit pel JBV mitjançant donació, intercanvi, llegat i assignació, així com aquell que obtingudes per recol·lecció i compra amb fons del JBV.
 • El material adquirit amb recursos aliens al Centre quan per a la seua preparació o conservació s’utilitzen medis o fons del JBV, tret que per llei o conveni es dispose altra cosa.
 • El material aportat pel personal vinculat al JBV obtingut com a conseqüència de la seua activitat laboral.
 • El JBV també pot ser dipositari de col·leccions quan es formalitza mitjançant el corresponent acord amb el titular de la col·lecció.


VISITANTS

PERMISOS I AUTORITZACIONS

 • Per a la consulta de l’herbari serà necessària la presentació de la targeta de visitant del centre degudament emplenada i on figure l’autorització del conservador. Les targetes se sol·licitaran en recepció i haurà de constar el motiu de la visita.
 • Es prega als visitants que signen el llibre de visites que serà oferit pel personal de l’herbari, on s’hi anotaran les dades de l’usuari, la data i el material consultat.
 • Per a estades de més de tres dies o per disposar de serveis especials (microscopia, fotografies, consultes voluminoses, llistats d’ordinador...), és convenient comunicar-ho al menys amb una setmana d’antelació.
 • Qualsevol espècimen dut de fora de les instal·lacions de l’herbari ha de ser congelat durant 48 hores a les dependències del JBV, amb l’objectiu d’evitar infeccions. Per aquesta finalitat caldrà posar-se en contacte abans amb el conservador.
 • Per la mateixa raó no es permet treure cap plec de l’herbari.


MANIPULACIÓ DE L'HERBARI

 • L’accés als plecs de l’herbari és lliure i es poden extreure els espècimens dels compactes, però no retornar-los al seu lloc. Caldrà entregar-los al personal de l’herbari.
 • Sota cap concepte es canviaran els plecs de camisa. En cas d’observar alguna anomalia es comunicarà al personal encarregat.
 • Es prega als especialistes que identifiquen els plecs estudiats utilitzant les etiquetes de revisió. Es farà constar amb tinta indeleble i lletra llegible el nom del tàxon, el nom del investigador, la data i la institució de procedència. Els plecs revisats s’entregaran a la persona encarregada.
 • En el cas de material barrejat s’escriurà amb llapis un número o lletra al peu de cada espècimen i el mateix número o lletra a l’etiqueta de revisió que corresponga al mateix, amb la finalitat de la seua correcta identificació.
 • Cap exemplar o fragment serà separat del plec. Així mateix està totalment prohibit fer marques o anotacions als plecs o etiquetes que hi figuren.
 • La dissecció d’exemplars de l’herbari sols és permesa, i autorització prèvia, en els casos on siga imprescindible per a la seua identificació.
 • Tots els fragments disseccionats, incloses les micropreparacions, se situaran en un sobre pegat al plec. Està prohibida la dissecció en cas de plecs amb un sol exemplar i sobretot el material tipus i històric.
 • Tret d’autorització expressa del conservador, no es permet extreure mostres per a estudis de palinologia, anatomia, fitoquímica o qualsevol altre mètode que implique la destrucció dels espècimens d’herbari. En cas que s’autoritze, els resultats de les proves destructives s’adjuntaran al plec.
 • S’agrairà rebre una còpia de les publicacions que s’hagen basat en material de l’herbari VAL.


HORARI I NORMES GENERALS

 • L’herbari del Jardí Botànic de València romandrà obert al públic de dilluns a divendres, excepte festius, de 9 a 14 h, al llarg de tot l’any. Fora d’aquest horari sols es podrà treballar amb permís exprés del conservador.
 • No es permet fumar, beure ni menjar a les dependències de l’herbari.


PRÈSTECS DE L'HERBARI VAL 

 • L’herbari del JBV es troba a disposició de tots els investigadors bona fide, qualificats per a l’estudi de col·leccions, i integrats en programes concrets de treball.
 • El JBV no presta habitualment material tipus, històric o qualsevol altre material delicat, encara que és possible l’enviament de fotografies dels plecs d’aquesta naturalesa.
 • Els exemplars sols s’enviaran en préstec a institucions botàniques reconegudes, i en cap cas a particulars. El JBV es reserva el dret a no atendre peticions de préstec quan la institució sol·licitant, a judici del conservador, no oferisca les garanties necessàries.
 • Les sol·licituds de préstec seran enviades per escrit al JBV, per el conservador o el director de la institució, qui es farà responsable de la conservació i devolució del material. A la sol·licitud ha de constar el nom del taxònom o especialista que treballarà amb el material, i quin és l’objecte del treball que es pretén realitzar.
 • Sempre que siga possible, els exemplars demanats en préstec es detallaran individualment. És potestat del conservador dividir el préstec i enviar-lo per parts quan el material sol·licitat siga massa voluminós.
 • Els exemplars es presten normalment per un període màxim de sis mesos, encara que s’agrairà la devolució el més aviat possible. L’enviament es farà tenint la màxima cura de l’embalatge per evitar el deteriorament durant el transport. Si fora necessari retenir el material a estudiar per un període més llarg, sols es podrà fer després d’una autorització expressa del conservador que caldrà sol·licitar abans del venciment del termini. En qualsevol cas el JBV es reserva el dret a sol·licitar la devolució del préstec quan estime oportú.
 • Tret d’autorització expressa, els exemplars en préstec no es podran traslladar del centre o institució receptora.
 • Per a la manipulació dels plecs en préstec s’aplicaran les mateixes normes que per a la seua consulta a les instal·lacions de l’herbari VAL.